Cele i przedmiot działalności Fundacji Blisko Ciebie:

 

 • pomoc pacjentom w dostępie do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, środków pomocniczych i ortopedycznych, usług medycznych, świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób przewlekle chorych, dotkniętych poważnymi chorobami, emerytów, rencistów, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych przez los;

 • pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

 • pomoc szpitalom i placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub ekonomicznej;

 • ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej i sportu;

 • inicjowanie i wspieranie rozwiązań takich dziedzin jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, ratowanie życia, rehabilitacja, opieka paliatywna, farmacja, opieka farmaceutyczna, produkcja leków i wyrobów medycznych, a także badań naukowych w powyższym zakresie;

 • działalność w zakresie aktywizacji zawodowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, wyrównywania szans ze względu na status materialny i społeczny;

 • działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;

 • ochrona i wspieranie osób, konsumentów i pacjentów w dochodzeniu swych praw i roszczeń przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami, świadczeniodawcami;

 • pomoc pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz wypadków i katastrof;

 • wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym,

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, w tym ochrona praw własności przemysłowej;

 • działalność na rzecz interesu środowisk i grup zawodowych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, techników farmacji, właścicieli aptek i punktów aptecznych, a także przedsiębiorców;

 • ochrona środowiska;

 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!